Meny

Meny

Det här är Kodcentrum – Mål och vision

Kodcentrum är en ideell förening som med hjälp av ideella krafter i skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod arbetar vi för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor, samt bidrar vi till en förståelse för programmering och digitaliseringens roll i samhället. Kodcentrums ändamål är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. Att lära sig programmering och digitalt skapande ska vara lika självklart som att lära sig läsa, räkna och skriva.  

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper, digitalt skapande och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk användare och aktiv producent av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att få jobb, eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens. 

Vår mission är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. 

Vår vision är att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. 

Vi är samverkande, inkluderande och inspirerande. Vår organisation genomsyras av en rörlighet och lyhördhet i förhållande till en föränderlig omvärld. Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande. 

Volontärer utför en betydande del av arbetet i föreningen. Därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa förutsättningar för ett levande, engagerande och hållbart volontärskap. Våra volontärer brinner för att alla barn oavsett bakgrund ska ha möjlighet att få testa på att skapa med kod. Volontärens roll är att vara en förebild och visa bredden i vad som är möjligt att skapa med kod utifrån olika intressen och yrkesroller. Volontären ska kunna engagera sig på flera sätt i föreningen efter sina egna möjligheter, kompetenser och intressen.

Kodcentrum välkomnar alla som är intresserade av att lära sig mer om programmering och digitalt skapande. Vi vill visa att alla kan skapa med kod och nå de barn som har som störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Våra särskilt prioriterade målgrupper är flickor, barn från socioekonomiskt utsatta områden och barn mellan 10–12 år utan förkunskaper i programmering och digitalt skapande. 

För att nå våra särskilt prioriterade målgrupper riktar sig Kodcentrum även till vuxna i barns närhet samt till skolväsendet. Många ledare, exempelvis lärare, pedagoger, bibliotekarier och pedagoger som ska undervisa i programmering och digital kompetens saknar utbildning i ämnet eller känner sig osäkra på sin förmåga att lära ut detta. För att bidra till en likvärdig skola där alla barn får samma möjligheter att lära sig programmering verkar Kodcentrum för att stärka lärarna och ge dem bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling. 
 
Samarbete sker med företag, kommuner, myndigheter och ideella organisationer som återspeglar Kodcentrums kärnvärden.