Meny

Meny

Strategi och mål

Om Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande, samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi samlar ideella krafter, skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor.

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att kunna få jobb, eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens.

Vår mission är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.

Vår vision är att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande.

Vi är samverkande, inkluderande och inspirerande. Vår organisation genomsyras av en rörlighet och lyhördhet i förhållande till en föränderlig omvärld. Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande.

Våra volontärer består främst av yrkesverksamma och studerande programmerare, som brinner för att alla barn oavsett bakgrund borde ges möjlighet att få testa på att skapa med kod. Volontärens roll är att vara en förebild och visa bredden i vad som är möjligt att skapa med kod utifrån olika intressen och yrkesroller. Kodcentrums förmåga att attrahera, behålla och motivera volontärer är av central betydelse för verksamheten.

Strategi och mål

Kodcentrums mål är att stimulera intresset och generellt höja kunskapsnivån om programmering och digitalt skapande hos barn. Vi vill visa att alla kan skapa med kod.

Detta åstadkommer vi genom att:

  1. Skapa digitala plattformar. Vi utvecklar barns, och vuxna i barns närhets, kunskaper om programmering och digitalt skapande.
  2. Skapa pedagogiskt material. Vi introducerar barn till programmering och digitalt skapande utifrån deras behov och intressen. Vi erbjuder ett komplement till skolans undervisning i mellanstadiet och bistår skolan med pedagogiskt material.
  3. Skapa mötesplatser. Vi samlar barn till mötesplatser i syfte att öka intresset för programmering och digitalt skapande, samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi samlar också lärare och pedagoger till mötesplatser i syfte att öka deras kunskaper i att lära ut programmering och digitalt skapande till barn.
  4. Opinionsbilda. Vi är en aktiv röst i samhällsdebatten som vill bidra till att öka den digitala kompetensen i samhället och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.

Våra målgrupper

Kodcentrums primära målgrupp är barn mellan 10–12 år utan förkunskaper i programmering och digitalt skapande. Vi vill visa att alla kan skapa med kod, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, och nå de barn som har som störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Våra särskilt prioriterade målgrupper är flickor samt barn från resurssvaga områden.

För att nå vår primära målgrupp har Kodcentrum skolan, främst lärare och pedagoger, som sekundär målgrupp.

Skolan

Den 1 juli 2018 införs förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolan, som syftar till att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det innebär att programmering införs som ett tydligt inslag i teknik och matematik samt att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik i alla skolämnen.

Många lärare som ska undervisa i programmering och digital kompetens saknar utbildning i ämnet eller känner sig osäkra på sin förmåga att lära ut detta. För att bidra till en likvärdig skola där alla barn får samma möjligheter att lära sig programmering verkar Kodcentrum för att stärka lärarna och ge dem bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling.

Våra samarbetspartners

Samarbetspartners

Samarbete sker med företag, kommuner, myndigheter och ideella organisationer som återspeglar Kodcentrums kärnvärden.