Meny

Meny

Volontärpolicy

Volontärpolicyn syftar till att skapa trygghet och tydlighet för alla som bidrar till Kodcentrums arbete. Volontärpolicyn fungerar som ett stöd för dig som volontär under ditt volontäruppdrag och beskriver roller och ömsesidiga förväntningar, skyldigheter och rättigheter. Alla som deltar i Kodcentrums aktiviteter och verksamheter är värdefulla. Ert engagemang ger Kodcentrum en starkare röst och ni bidrar till att stärka den digitala demokratin. Tillsammans eliminerar vi utanförskap och bidrar till ett samhälle som där alla människor har lika möjligheter att påverka och ta del av viktiga samhällsfrågor.

Om Kodcentrum

Kodcentrum grundades 2014 av den sociale entreprenören Johan Wendt och är en systerorganisation till Mattecentrum. Vi är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande, samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi samlar ideella krafter, skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor. Kodcentrums mål är att stimulera intresset och höja kunskapsnivån om programmering och digitalt skapande hos barn. Vi vill visa att alla kan skapa med kod.

Kodcentrum är en ideell, icke-statlig, partipolitisk och religiöst obunden förening. Vi tror på ett samhälle där alla möts som jämlikar, delar kunskaper och bygger ömsesidiga relationer. Ett samhälle där man förebygger utanförskap genom öppenhet och inkludering.

Värdegrund

Vår värdegrund består av tre olika områden och är det som genomsyrar och driver allt arbete inom Kodcentrum.

 • Vår mission är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.
 • Vår vision är att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande.
 • Vi är samverkande, inkluderande och inspirerande.

Vår organisation genomsyras av en rörlighet och lyhördhet i förhållande till en föränderlig omvärld. Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande.

Varför programmering 

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att kunna få jobb, eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens.

Målgrupp

Kodcentrums primära målgrupp är barn mellan 10–12 år utan förkunskaper i programmering och digitalt skapande. Vi vill visa att alla kan skapa med kod, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, och nå de barn som har som störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Våra särskilt prioriterade målgrupper är flickor samt barn från resurssvaga områden. För att på ett enkelt sätt nå vår primära målgrupp har Kodcentrum lärare och pedagoger, som sekundär målgrupp.

Verksamhetsområden

För att nå målgruppen har Kodcentrum fyra verksamhetsområden: Kodstugor, Barnhack, Kodboken.se och Koda i skolan. Som volontär är du främst verksam i Kodstugan, men kan även om du vill komma att delta på barnhack.

Kärnvärden

Kodcentrums kärnvärden är samverkande, inkluderande och inspirerande. Med våra kärnvärden utformar vi en identitet som vi vill att våra målgrupper ska uppleva i vår verksamhet och som vår omgivning ska förknippa oss med. För dig som volontär innebär att vara inkluderande att bemöta alla med lika respekt, att aldrig acceptera mobbing eller kränkande behandling samt att aktivt verka för en inkluderande och öppen atmosfär i kodstugan. För att vara samverkande hamnar fokus på mötet mellan barn och volontär, att lära sig av varandra och att lösa problem tillsammans. Att vara inspirerande innebär att du hjälper till att bygga utvecklingen på deltagarens eget intresse och inre motivation, där det egna skapandet och kreativitet står i fokus.

Ramar för volontäruppdraget

Att vara volontär

Volontärerna är Kodcentrums hjärta. Att vara volontär på Kodcentrum innebär att du tillsammans med volontärkollegor och deltagare skapar en ömsesidig mötesplats där alla är välkomna. I kodstugorna får du möjlighet att hänga med nyfikna barn och volontärkollegor. Du vägleder, uppmuntrar och inspirerar att testa skapa spel, digitala berättelser och appar med hjälp av Kodboken. Det är volontärerna som sätter prägel på kodstugan. Det är volontärens roll att ge sammanhang och förståelse för vad programmering är, vad som är möjligt att skapa med kod och vem som arbetar med det. Som volontär behöver du inte ha någon förkunskap i Scratch, det är till och med en stor fördel om du inte är insatt i det. När både deltagare och volontärer kommer som nybörjare i början av terminen, och tillsammans får lösa problem, skapar vi en läromiljö som uppmuntrar kreativitet och öppenhet. I Kodstugorna lyfter vi tillsammans digitalt skapande som demokratifråga och bryter barriärer till utanförskap.

Förväntningar på volontärer

 • Vi förväntar oss att du som volontär:
 • ställer sig bakom vår värdegrund
 • brinner för digitalt skapande och programmering
 • ser kunskap om digitalt skapande som en nyckel till digital demokrati
 • är beredd att delta under övervägande del av de tillfällen, á 2 timmar, som Kodstugan på din ort äger rum.

Etiska riktlinjer

I våra verksamheter värnar vi om ett klimat som präglas av öppenhet, intresse och respekt för samtliga medverkande. Som volontär har du en viktig roll som förebild och ska ta ansvar för att upprätthålla den. Som volontär är du införstådd med att:

 • Aldrig ta emot pengar eller gåvor från elever eller föräldrar.
 • Aldrig konsumera tobak, alkohol, eller droger i samband med Kodcentrums aktiviteter (kodstuga, barnhack eller andra tillställningar).
 • Behandla alla deltagare likvärdigt.
 • Inte sprida vidare känslig information om kodstugans deltagare eller volontärer - såsom personuppgifter eller personlig information som en deltagare eller volontär i Kodstugan anförtrott dig.
 • Aldrig fotografera deltagare eller volontärer i Kodstugan som inte skriftligen lämnat in sitt medgivande till Kodcentrum – ett fototillstånd. Detta förbud gäller både bilder för internt bruk inom volontärgruppen och för all annan användning.
 • Om du misstänker något olämpligt i samband med en aktivitet, meddela kodstugans lokala Trygghetsombud eller vänd dig direkt till Kodcentrums kansli.
 • Närvara i kodstugan efter överenskommelse med ansvarig projektledare.
 • Meddela ansvarig projektledare om du måste avsluta ditt volontärsuppdrag.
 • Du under volontärskapet inte får bedriva en vinstdrivande verksamhet som konkurrerar med Kodcentrums.
 • Kodcentrum har rätt att avsluta ditt uppdrag om det inte sköts enligt ovan.

Förhållningssätt

Mångfald & diskriminering 

Volontärerna ska under sina uppdrag verka för en miljö som motverkar diskriminering på grund av exempelvis etnicitet, ålder, funktionsvariation, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, trostillhörighet, intressen eller personliga egenskaper.

Media

Vid förfrågan om medverkan i media ska volontären som representerar Kodcentrum kontakta en anställd angående detta. Det är viktigt att se till att volontärens inlägg är korrekt, att Kodcentrums partners, andra organisationer och människor respekteras.

Tobak alkohol och droger

Volontärerna i verksamheten ska inte bruka tobak, alkohol eller droger när de utför sina uppdrag.

Uppförandekod

Varför en uppförandekod?

Kodcentrums uppförandekod är en vägledning för styrelse, anställda och volontärer kring de krav organisationen ställer en persons agerande när denne företräder organisationen. Koden är också en vägledning för barn i Kodcentrums verksamheter, samarbetspartners, sponsorer, givare, lärare, pedagoger och den intresserade allmänheten, när det gäller vad man kan förvänta sig av en företrädare för Kodcentrum.

Kodcentrums uppförandekod

 • Vi väcker intresset för digitalt skapande och bidrar till att barn får möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.
 • Vi är samverkande, inspirerande och inkluderande i vårt sätt att bemöta varandra.
 • Vi är goda förebilder genom vårt uppförande i kodstugor, barnhack och övriga aktiviteter.
 • Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande.
 • Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt verkar för allas lika värde.
 • Vi håller oss uppdaterade och accepterar gällande stadgar, regler och andra riktlinjer i föreningen.
 • Vi är drog- och alkoholfria när vi möter barn och unga i Kodcentrums verksamhet.
 • Alla vuxna har årligen inlämnat aktuellt polisregisterutdrag till Kodcentrums kansli.
 • Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier och tar omgående ansvar för att vidta åtgärder enligt Kodcentrums riktlinjer för visselblåsning.

Om du misstänker att Kodcentrums uppförandekod inte följs, kontakta ansvarig person. Se kontaktinformation i våra Riktlinjer för visselblåsning.

Rollfördelning

Volontär & anställd

Förhållandet mellan volontär och anställd ska präglas av ömsesidig respekt och förståelse för att rollerna i och förutsättningarna för verksamheten är olika. Volontärskapet bygger på ömsesidighet, detta innebär att anställd på Kodcentrum ska lägga upp uppdraget så att volontären är helt och hållet ansvarsbefriad, inom ramarna för volontärsöverenskommelsen. Motprestationen är att volontären frivilligt har valt delta genom att bidra med sin tid, utan krav på att få något i gengäld.

Kansliet har till uppgift att stödja, handleda och ta emot feedback från volontärerna. Kodcentrums anställda bär ansvaret att se till att volontärerna har de förutsättningar som krävs för att arbetet i kodstugan ska fortlöpa smidigt under terminen. Anställda tar kontinuerligt emot feedback om aktiviteterna i kodstugan och hur samarbetet fungerar mellan volontärer och deltagare. Det är även de anställdas ansvar att hålla kontakten med lokala samarbetspartners. När ett volontäruppdrag avslutas ska volontären kontaktas av en anställd för att ta tillvara volontärens erfarenheter och synpunkter.

Volontär & deltagare

Till Kodcentrums verksamheter ska alla känna sig välkomna. Människor med olika förutsättningar och erfarenheter ska få möjlighet att delta i kodstugan. Alla deltagare ska bemötas som jämlikar. Under Kodcentrums aktiviteter använder vi ett vårdat språk och visar alla samma respekt. Om du ser att en deltagare i verksamheten utsätts för orättvis behandling kontaktar du Kodcentrums kansli direkt. Som volontär ska du vara medveten om att du kan komma att betraktas som förebild för barnen även utanför ditt uppdrag.

Volontär & volontär

Som volontär på Kodcentrum ska alla volontärer oavsett förutsättningar och erfarenheter få möjlighet att engagera sig som volontär. Det är därför viktigt att alla visar respekt, intresse och att man hjälps åt i gruppen. Arbetsbelastningen ska fördelas jämt mellan volontärerna så att det inte blir en för stor arbetsbörda som vilar på en eller ett par personer.

Utdrag ur belastningsregister

Alla barn och unga ska känna sig trygga i Kodcentrums verksamhet. Volontärer som omfattas av lag 2013:852 om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn vilket syftar till arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, måste därför lämna in ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget är giltigt i ett år från Polisens angivna utskriftsdatum. Efter ett år måste ett nytt utdrag beställas och skickas in till Kodcentrum för att få fortsätta som volontär i en kodstuga.

Kodcentrum sparar inte polisregisterutdraget efter det att vi tagit emot det. Vid öppna- eller företagsevent med volontärer som endast medverkar vid enstaka tillfällen och därför inte omfattas av lag 2013:852 måste det alltid finnas Kodcentrum-representant med utdrag ur belastningsregistret tydligt identifierbar på plats. En volontär utan utdrag ur belastningsregister ska aldrig befinna sig ensam med en deltagare under 18 år.

Försäkring

Alla Kodcentrums volontärer omfattas av en olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Trygg Hansa när de deltar i aktiviteter som ingår i deras uppdrag.

Andra policies

Policy för visselblåsning

För att förebygga och minimera risken för oegentligheter avser Policy för visselblåsning tydliggöra hur sådana ärenden hanteras. Dessa rutiner gäller när någon av de personer som policyn berör, bryter mot Kodcentrums uppförandekod. Syftet med denna policy är att ge en tydlig och transparent rutin för att hantera oegentligheter om de ändå uppstår. Policyn gäller för ledamöter i styrelse, likväl som anställda, volontärer eller andra personer som är representanter för Kodcentrum. Alla Kodcentrums volontärer förväntas ha tagit del av uppförandekoden innan påbörjat uppdrag