Meny

Meny

Inkluderingspolicy

DÄRFÖR ÄR INKLUDERING VIKTIGT

Programmering och digitalt skapande är grundpelare i dagens digitala samhälle. Digitalisering påverkar såväl på samhälls- som individnivå och formar utvecklingen på arbetsmarknaden. Detta innebär att det är avgörande att ha digital kompetens och förståelse för att kunna vara delaktig och påverka samhällsutvecklingen. I dagsläget är inte denna kunskap och makt tillgänglig på ett jämställt sätt. IT/tech-branschen kritiseras för att vara en bransch med brist på mångfald, representation och ojämlik fördelning mellan kvinnor och män. Rapporterna 'Tech lever grabbmyten' (2020) av Allbright och 'Röster från kvinnor och icke-binära inom IT' (2019) av Tjejer kodar belyser en situation inom IT/tech-branschen där diskriminering pga. kön, ålder och etnisk bakgrund i form av hudfärg, nationalitet och språk är utbredd.

2018 skrevs grundskolans läroplan om för att även inkludera digital kompetens och programmering och därmed fick skolan ett tydligare uppdrag att lära ut kring denna viktiga kunskap. Samtidigt vittnar skolor runtom i landet att de inte kommit igång tillräckligt med programmering och digitalt skapande, särskilt bland yngre elever. Denna ojämlika utbildning innebär att alla elever inte tar del av denna viktiga kompetens vilket bidrar till olika möjligheter och förutsättningar inför framtiden. Bland lärare och förskolepersonal uttrycker runt 70 procent ett behov av att utveckla sin kompetens inom programmering. (Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket, 2019)

Målsättning när det gäller inkludering
Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar hela vår förening och är viktiga delar i alla Kodcentrums verksamheter. Vi strävar efter mångfald såväl externt som internt och vi vill ge alla barn möjligheten att få prova på att skapa med kod. Genom att förstå bakgrunden till det digitala i vårt samhälle kan vi sänka trösklar, öka medvetenheten kring nätsäkerhet, skapa kritiska användare och aktiva producenter. Vi ser inkluderingsperspektivet som nödvändigt för att säkerställa att alla barn får grundläggande digital kompetens och verktyg för att kunna påverka och delta i vårt allt mer digitala samhälle och arbetsmarknad.

Vi verkar för att alla som deltar i våra verksamheter ska känna sig sedda, lyssnade på och respekterade. Tillsammans med våra sponsorer och partners arbetar vi kontinuerligt för att bidra till en positiv samhällsutveckling som representeras av olika röster. Oavsett bakgrund, uppväxt och levnadssituation ska alla kunna delta på lika villkor i vår verksamhet.

Kodcentrums verksamhet ska även främja alla barns möjligheter oberoende av könstillhörighet i syfte att motverka könsmönster som begränsar barns utveckling, val och lärande inom programmering och digitalt skapande.

SÅ ARBETAR VI MED INKLUDERING

Prioriterade målgrupper
I vårt arbete med inkludering strävar vi efter en så jämn könsfördelning som möjligt på våra aktiviteter. Vi strävar efter att nå lika många flickor som pojkar i verksamheten. Vi uppmanar föräldrar och skolor att ta tillvara på och uppmuntra flickors intresse för teknik.

Vi prioriterar barn i socioekonomiskt utsatta områden. Som polisens rapport för utsatta områden indikerar finns det flera riskfaktorer i dessa områden som kan leda till bristande framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Vi fokuserar på att nå denna målgrupp för att motverka att barn som bor i särskilt utsatta områden hamnar i ett digitalt utanförskap.

Vi har ett särskilt fokus på IT-resurssvaga skolor. För att nå våra målgrupper samarbetar vi med skolor, bibliotek och mötesplatser i hela landet. Vi lägger även stor vikt vid tillgänglighet, vilket innebär att medverkan är helt gratis samt att lånedatorer och material finns på plats i vår fysiska verksamhet.

Pedagogik och skola
Vi strävar efter en bredd i vårt läromaterial och våra uppgifter på kodboken.se. Detta gör vi genom kontinuerlig dialog med användare, samt framtagning av nytt material görs med ett brett perspektiv på vilka våra användare är. Då vi även samarbetar med lärare, för vi vidare detta perspektiv och kunskap direkt till lärare.

Förebilder
Genom mångfalden bland våra volontärer visar vi att en programmerare kan vara vem som helst och barnen får förebilder som de kan relatera till. Genom mångfalden visar vi även bredden av de yrken som finns inom IT-/techbranschen och vad som är möjligt att skapa med kod.

Representation i verksamheten
Vi eftersträvar att våra representanter (volontärer, valberedning, kansli och styrelse) återspeglar mångfalden bland de barn som vi vill nå med verksamheten. Vi välkomnar alla som delar vår värdegrund oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inkluderande arbetssätt volontärer och samarbetsorganisationer
I arbetet med att nå våra målgrupper samarbetar vi gärna med organisationer som delar samma mål och som genom sin verksamhet direkt når tjejer eller barn från socioekonomiskt utsatta områden. Genom dessa samarbeten har vi även en nära dialog kring våra målgruppers behov och anpassar verksamheten och upplägg utifrån detta. Vi arbetar aktivt för att blanda socioekonomiska grupper för att etablera nya nätverk och lära av varandra.

Vi arbetar även aktivt för att våra volontärer och deltagare ska få sätta sin prägel på verksamheten som medskapare. Med detta perspektiv vill vi få in olika röster som bidrar till ett inkluderande arbetssätt.

Film från Teknikföretagen och kampanjen #CreateTechfidence.